header image

7. razred

RUJAN

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

1.

Uvodni sat - upoznati učenike s gradivom 7. razreda, sadržajima koje će učiti tijekom nastavne godine i nastavnim sredstvima potrebnima za rad

- uputiti učenike na pravilno korištenje udžbenika, radne bilježnice, interaktivnog atlasa i atlasa radi kvalitetnijeg usvajanja nastavnih sadržaja

- dogovoriti s učenicima pravila rada

frontalni, skupni rad razgovor, usmeno izlaganje udžbenik, radna bilježnica, interaktivni atlas

2.

OPĆA OBILJEŽJA EUROPE Pojam, veličina, smještaj i položaj Europe – obrada novog gradiva

geografski položaj i smještaj

- upoznati učenike s pojmom, položajem i veličinom Europe i Euroazije

- usporediti veličinu Europe s drugim kontinentima

- objasniti ključne pojmove: geografski položaj i smještaj

- razvijati sposobnost povezivanja gradiva, snalaženja na karti, analize grafikona i tematskih karata

- razvijati sposobnost prosuđivanja i samostalnog djelovanja

frontalni, samostalni razgovor, demonstracija, crtanje, usmeno izlaganje, analiza karata i grafikona udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, prozirnice, interaktivni atlas Geografija 2/Granice Europe matematika (radi lakšeg shvaćanja pojma površine i načina njezinog mjerenja)

3.

Reljef Europe – obrada novog gradiva geološke ere,

mlada, stara i prastara Europa,

stijene po postanku

- objasniti i usvojiti ključne pojmove: geološka era, prastara, stara i mlada Europa, stijene po postanku

- na temelju karte zaključiti da je reljef Europe pretežno nizinski

- razlikovati geološke ere i vrste stijena po postanku

- obrazložiti postanak reljefa i izdvojiti reljefne različitosti

- pokazati na geografskoj karti reljefne cjeline Europe

- skupnim radom učenici razvijaju toleranciju, odnosno uvažavanje tuđeg mišljenje, učiti ih kako napraviti sintezu naučenog gradiva i predstaviti ga u odgovarajućem obliku te kako aktivno i odgovorno sudjelovati u nastavi

- aktualizacija nastave, primjerice pitanjima o nedavnim potresima, Zimskim olimpijskim igrama, aktualnim ekološkim problemima Europe itd.

- predloženim projektima učenici mogu pokazati svoju kreativnost i osobno se afirmirati; uz korelaciju s biologijom razvijat će svoju ekološku svijest o važnosti zaštite geološke i prirodne baštine

frontalni, samostalni, skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu  zajedničko savladavanje nastavnog gradiva u udžbeniku, oluja mozgova udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, interaktivni atlas Geografija 2/Reljef Europe biologija (razvijat će svoju ekološku svijest o važnosti zaštite geološke i prirodne baštine)

4.

Pojam, veličina, smještaj i položaj Europe

Reljef  Europe – ponavljanje gradiva

- ponoviti ključne pojmove: geografski položaj i smještaj, geološka era, prastara, stara i mlada Europa, stijene po postanku

- usustaviti i ponoviti naučeno gradivo te ga predstaviti u odgovarajućem obliku; vježbati usmeno izlaganje

- uvježbavati snalaženje na karti uz pomoć slijepe karte Europe i skupnim radom, učenici će razvijati odgovorni odnos prema radu

- uvidjeti važnost redovitog učenja i učenja s razumijevanjem te povezivati nastavne sadržaje stvarajući uzročno-posljedične veze između sadržaja

- predloženim projektima učenici će uvježbavati analiziranje i interpretaciju, razvijati će kritičko mišljenje  vrjednovanjem radova drugih učenika

samostalni, skupni, rad u paru razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje (otvaranje polja, kockarenje) izrada grozdova, oluja mozgova slijepa karta Europe, plakati ili računalne prezentacije koje će izraditi učenici, grozdovi koje će izraditi učenici biologija, informatika, hrvatski jezik

5.

6.

Mora i obale Europe, obilježja i značenje voda na kopnu – obrada novog gradiva

ledeno doba,

rubno more,

razvedenost obale, vode na kopnu

- upoznati učenike s razvedenošću obale, morima oko Europe, načinima gibanja mora te njihovim posljedicama

- usvojiti ključne pojmove: ledeno doba, rubno more, razvedenost obale i vode na kopnu

- objasniti pojmove maritimnost, obalna i morska pročelja

- poticati učenike na snalaženje na karti i razvijati kartografsku pismenost

- naglasiti probleme ekološke ugroženosti pojedinih prostora

- razlikovati različita obalna i morska pročelja, uočiti gospodarsku važnost mora i voda na kopnu

- upoznati učenike sa sljevovima europskih rijeka, kao i jezerima, njihovim postankom i karakteristikama

frontalni, samostalni, rad u paru razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, izrada tablice, kategorizacija udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, interaktivni atlas Geografija 2/Rijeke Europe biologija (ekološka ugroženosti mora i rijeka)

7.

Klima i vegetacijski pokrov – obrada novog gradiva

klimatski čimbenici i elementi, maritimnost - objasniti i usvojiti ključne pojmove: klimatski čimbenici i elementi, maritimnost, usvojiti novi stručni naziv temperaturna amplituda

- vježbati analiziranje klimatskih dijagrama

- navesti primjere utjecaja klimatskih čimbenika i klimatskih elemenata na klimu Europe

- samostalnim radom na tekstu u udžbeniku i razgovorom naučiti izdvojiti bitne sadržaje i vježbati uočavanje uzročno-posljedičnih veza

frontalni, samostalni, rad u paru razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, analiza klimatskih dijagrama, analiza meteoroloških karata, analiza slikovnog materijala u udžbeniku udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, sadržaji na prozirnici, meteorološke karte, mjerni instrumenti za atmosferska mjerenja u GLOBE programu biologija (raznolikost biljnog i životinjskog svijeta), hrvatski jezik (usmeno izražavanje, čitanje s razumijevanjem), GLOBE program (analiza podataka)

LISTOPAD

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

8.

Klima i vegetacijski pokrov – obrada novog gradiva klimatski čimbenici i elementi, maritimnost - obrazložiti povezanost klime i biljnog svijeta

- pokazati na geografskoj karti rasprostranjenost tipova klime i biljnog svijeta Europe

- samostalnim radom na tekstu u udžbeniku i razgovorom naučiti izdvojiti bitne sadržaje i vježbati uočavanje uzročno-posljedičnih veza

- predloženim projektima naučiti prikazati vlastiti stav o opasnosti od GMO-a, trgovini rijetkim biljkama i životinjama

frontalni, samostalni, rad u paru analiza klimatskih dijagrama, analiza meteoroloških karata, analiza slikovnog materijala u udžbeniku udžbenik, radna bilježnica, interaktivni atlas Geografija 2/Klime Europe/Biljni svijet Europe biologija (povezanost klimatskih prilika i vegetacije), hrvatski jezik (izdvajanje bitnog, usmeno izražavanje), GLOBE program (vježbanje analize podataka, primjena naučenog)

9.

Mora i obale Europe, obilježja i značenje voda na kopnu. Klima i biljni pokrov – ponavljanje i provjera znanja - ponoviti ključne pojmove: ledeno doba, rubno more, razvedenost obale, vode na kopnu, klimatski čimbenici i elementi, maritimnost

- pokazati na geografskoj karti mora Europe, glavne rijeke i sljevove, rasprostranjenost pojedinog tipa klime

- skupnim radom razvijati toleranciju, uvažavati tuđe mišljenje, učiti kako napraviti sintezu naučenog gradiva i predstaviti ga u odgovarajućem obliku; aktivno i odgovorno sudjelovati u nastavi

- predloženim će projektima učenici moći pokazati svoju kreativnost i osobno se afirmirati; korelacijom s ostalim nastavnim predmetima povezivati će nastavne sadržaje

frontalni, samostalni, skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, grozdovi, oluja mozgova unaprijed pripremljeni nastavni listići, radna bilježnica, geografska karta Europe, računalne prezentacije koje su izradili učenici ili plakati biologija (biljni i životinjski svijet), kemija (kemijski sastav vode, zraka), matematika (obrada podataka, crtanje klimatskih dijagrama)

10.

11.

Stanovništvo Europe – obrada novog gradiva

sastav stanovništva,

naseljenost,

prirodno i prostorno kretanje,

demografska tranzicija

- učenike upoznati s povijesnim pregledom naseljenosti Europe, uzrocima i posljedicama kretanja broja stanovnika

- upoznati učenike s približnim brojem stanovnika u Europi, razmještajem, te uzrocima takvog razmještaja stanovništva

- objasniti različitosti etničkog i jezičnog sastava stanovništva Europe

- usvojiti ključne pojmove: naseljenost, sastav stanovništva, prirodno i prostorno kretanje stanovništva, demografska tranzicija

- vježbanje snalaženja na karti i razvijanje geografskog mišljenja, poticati učenike na samostalno zaključivanje i povezivanje pojmova

- promicati razumijevanje i toleranciju među ljudima bez obzira na njihovu vjeru, rasu, spol, nacionalnost, dob

- razvijanje sposobnosti za društveni anagažman akcijama solidarnosti

frontalni, samostalni, skupni rad, rad u paru razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, analiza grafikona, oluja mozgova, kategorizacija, inventura udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, interaktivni atlas Geografija 2/Stanovništvo Europe povijest (o razvoju naseljenosti, utjecaju velike seobe naroda ili velikih geografskih otkrića, te industrijske revolucije ili stvaranja nacionalnih država),

strani jezici (plakat),

vjeronauk (Različite religijske strukture stanovništva Europe)

12.

Gospodarstvo Europe – obrada novog gradiva industrijaliza-cija,

urbanizacija

- upoznati posebnosti gospodarstva Europe, upoznati specifičnosti gospodarskih sektora, usvojiti pojmove: industrijalizacija, urbanizacija, tercijarizacija društva, konurbacija, satelitski gradovi, aglomeracija

- razvijanje ekološke svijesti i kritičkog mišljenja

- razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, skupnog rada i tolerancije, vježbati analizu grafičkog i slikovnog materijala, uočavanje i izdvajanje bitnog

frontalni, skupni razgovor, demonstracija, rad na tekstu, oluja mozgova, debata udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe povijest (Prva industrijska revolucija), tehnička kultura (promet, izvori energije)

13.

Zaštita okoliša – izborna tema zaštita okoliša - usvojiti temeljna znanja o zaštiti okoliša

- uspoređivati iskustva europskih država s hrvatskim iskustvom

- razvijanje ekološke svijesti i kritičkog mišljenja

- razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, skupnog rada i tolerancije

- vježbati analizu grafičkog i slikovnog materijala, uočavanje i izdvajanje bitnog

skupni, samostalni razgovor, demonstracija, igranje uloga udžbenik, geografska karta Europe, loptica biologija (biljni i životinjski svijet), kemija (kemijski sastav vode, zraka i tla), hrvatski jezik (pisanje), GLOBE (podaci GLOBE škola prikupljeni mjerenjem)

14.

Stanovništvo i gospodarstvo Europe – ponavljanje gradiva - ponoviti ključne pojmove nastavnih tema, bitne sadržaje

- usustaviti gradivo, vježbati izdvajanje bitnoga, uočiti povezanost gospodarskog razvoja s prirodnom osnovom i stanovništvom, vježbati snalaženje na karti

- upoznavati i razviti interes za različite kulture, razvijati osjećaj tolerancije prema drugačijem, uvažavati različitosti

- korištenjem članaka iz novina aktualizirati nastavne sadržaje i tako potaknuti učenike da naučeno gradivo primjenjuju u svakodnevnom životu

samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, metoda slagalice udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, malena loptica povijest, strani jezici, likovna kultura, etnologija

15.

Opća obilježja Europe – tematsko ponavljanje i provjera znanja - ponoviti osnovne osobine veličine, položaja i smještaja Europe

- ponoviti osnovne osobine reljefa, morska i obalna pročelja, riječnu mrežu Europe i sljevove, tipove klima i njihovu rasprostranjenost, klimatske čimbenike i elemente

- ponoviti razvoj i gustoću naseljenosti Europe, sastav te prirodno i prostorno kretanje stanovništva, te osnovne osobine gospodarstva i europsku regionalizaciju

- vježbati snalaženje na karti, isticati raznolikosti prostora, ljudi i gospodarstva kao posebnu vrijednost

- vježbati povezivanje prirodnih i društvenih čimbenika, razvijati geografsko mišljenje i isticati prednosti različitosti prostora

samostalni, skupni rad razgovor, mentalne mape, demonstracija,  izrada plakata udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe biologija, likovna kultura

STUDENI

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

16.

Pisana provjera znanja – Opća obilježja Europe - provjeriti pismenim putem usvojenost znanja učenika o osnovnim obilježjima Europe

- vrjednovati naučena znanja i razvijati pismeno izražavanje učenika

samostalni pisanje test i geografska karta Europe na prozirnici hrvatski jezik

17.

18.

DRŽAVE ZAPADNE EUROPE Ujedinjeno Kraljevstvo – obrada novog gradiva

otočna država,

pomorstvo,

kolonijalizam

- usvojiti i objasniti ključne pojmove: otočna država, pomorstvo, kolonijalizam

- obrazložiti prednost položaja i prosuditi njegov utjecaj na kolonijalna osvajanja i gospodarski razvoj, opisati važnost prometnog povezivanja kopna i otoka (Kanal i tunel)

- imenovati i pokazati na karti cjeline i veće gradove, vježbati snalaženje na karti, povezivati ranije stečena znanja s novonaučenim znanjima, povezati prirodna obilježja s društvenim razvojem

- poticati učenike na samostalnost pri rješavanju zadataka, a na odgovornost i temeljiti rad prilikom skupnog rada

- razvijati ekološku svijest kod učenika te promicati opće odgojne vrijednosti i kulturu ponašanja u razredu

frontalni, samostalni, skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu – vođeno čitanje, tablica znam/želim znati/naučio sam, grozdovi, oluja mozgova, otkrivanje slike udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, prozirnica,

interaktivni atlas Geografija 2/Ujedinjeno Kraljevstvo

povijest, kemija, engleski jezik, hrvatski jezik

19.

Francuska – obrada novog gradiva plimoelektrana - upoznati učenike s osnovnim osobinama Francuske, njezinim prirodnim obilježjima i ljepotama, raznolikostima prostora, kao i specifičnostima gospodarstva

- usvojiti pojmove: Pariška zavala, Pariz i decentralizacija

- objasniti položaj i važnost Francuske u Europi i svijetu

- vježbati snalaženje na karti i razvijati geografsko mišljenje

- isticati vrijednosti raznolikog prostora, poštivanje razlika i osjećaj za ljepotu i kulturnu baštinu

frontalni, samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, oluja mozgova, kategorizacija udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, interaktivni atlas Geografija 2/Francuska francuski jezik (izrada plakata o Parizu s geografskog stanovišta na francuskom jeziku), vjeronauk (marijansko svetište u Lourdesu), povijest (Napoleon, Francuska revolucija)

20.

Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska – ponavljanje gradiva - ponoviti sve osnovne osobine Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske

- vježbati snalaženje na karti, samostalni rad te izdvajanje i usporedbu bitnih činjenica

- razvijati toleranciju i osjećaj za lijepo

samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, crtanje plakata udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe engleski i francuski jezik, likovna kultura

21.

22.

Ostale države Zapadne Europe – obrada novog gradiva Beneluks,

Europoort,

polder, vjetroelektrane

- usvojiti te razumjeti ključne pojmove: polderi, Beneluks, Europoort, vjetroelektrane te nove stručne nazive

- obrazložiti i povezati prirodne i društvene osobitosti zemalja Beneluksa i Republike Irske, pokazati na geografskoj karti te države i njihove najveće gradove

- opisati nastanak i uočiti važnost poldera; kroz nastanak poldera potaknuti učenike na vrjednovanje ljudskog rada i zalaganja

- prosuditi važnost Rotterdama u svjetskom pomorskom prometu

- poticati učenike na toleranciju i uvažavanje različitosti mišljenja i kultura

- upozoriti učenike na ekološke probleme i tako razvijati ekološku svijest

- nastavnim metodama poticati učenike na samostalnost u radu, vježbati izdvajanje važnog

frontalni, skupni razgovor, demonstracijausmeno izlaganje, rad na tekstu – zajedničko savladavanje nastavnog gradiva u udžbeniku udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, prozirnica biologija (biljni i životinjski svijet, nastanak poldera), povijest (hanza), kemija, glazbena kultura, likovna kultura (slikari, arhitektura)

23.

Države Zapadne Europe – tematsko ponavljanje i provjera znanja - usustaviti naučeno gradivo, ponoviti ključne pojmove, vježbati snalaženje na karti

- poticati učenike na povezivanje nastavnih sadržaja, uvježbavati usmeno izražavanje

- crtanjem stripa potaknuti učenike na kreativnost i izražavanje osobnosti

- analiziranjem učeničkih radova (prezentacije, plakati) poticati učenike na kritičko mišljenje i vrjednovanje redovitog i temeljitog rada

samostalni, skupni razgovor, mentalne mape, demonstracija, usmeno izlaganje, crtanje stripa, Tko sam ja udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, plakati ili prezentacije koje će donijeti učenici, papiri na kojima će učenici crtati strip likovna kultura, glazbena kultura, biologija, povijest, kemija, hrvatski jezik

(usmeno izražavanje)

PROSINAC

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

24.

DRŽAVE SJEVERNE EUROPE

Skandinavske države – obrada novog gradiva

ledenjački reljef,

ugro-finski jezici

- upoznati učenike s osnovnim prirodnim osobinama skandinavskih država, njihovim prirodnim ljepotama i gospodarskim mogućnostima

- objasniti ključne pojmove: ledenjački reljef i ugro-finski jezici

- opisati utjecaj zadnjeg ledenog doba na oblikovanje reljefa i uzroke rijetke naseljenosti tog prostora

- poštivanje različitosti i razvijanje tolerancije, isticati važnost očuvanja ekološke svijesti

- razvijati geografsko mišljenje i snalaženje na karti

- vježbati samostalni i skupni rad te izlaganje pojedinih učenika

samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, metoda slagalice udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe povijest (Normani ili Vikinzi, Nobel i Nobelova nagrada), kemija (kovine i njihov utjecaja na gospodarstvo), tjelesna i zdravstvena kultura (zimski sportovi i Zimska olimpijada)

25.

26.

Ostale države Sjeverne Europe – obrada novog gradiva

vulkani, gejziri,

geotermalna energija

- istaknuti i objasniti ključne pojmove: vulkani, gejziri, geotermalna energija te novi pojam eksklava

- objasniti najvažnija obilježja smještaja i položaja Baltičkih država, Islanda i Danske, vježbati snalaženje na karti (pokazati države na geografskoj karti)

- obrazložiti sličnost baltičkih država, izdvojiti različitosti Danske i Islanda

- razvijati ekološku svijest kod učenika naglašavanjem važnosti geotermalne energije i energije vjetra

- izlaganjem referata učenici će vježbati usmeno izlaganje, izdvajanje bitnog i stjecati samopouzdanje

frontalni,  skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, auditivna metoda udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, prezentacije ili plakati koje su pripremili učenici biologija (biljni i životinjski svijet, geotermalni izvori), povijest (mitologija, povijesni razvoj baltičkih država), hrvatski jezik (književnici), vjeronauk (), informatika

27.

Države Sjeverne Europe – tematsko ponavljanje i provjera znanja - ponoviti ključne pojmove, usustaviti i utvrditi nastavno gradivo

- samostalnim radom učenici uvježbavaju vrjednovanje svog znanja, potiče ih se da uvide važnost redovitog učenja s razumijevanjem

- učenici će sami moći procijeniti koje nastavne sadržaje moraju još dodatno savladavati.

- zadaci vezani uz geografsku kartu imaju za cilj vježbati snalaženje na karti

- učenici će vježbati usmeno izlaganje naučenog gradiva, učit će postavljati pitanja

frontalni, samostalni, skupni razgovor, mentalne mape, demonstracija, usmeno izlaganje, Tko sam ja?, rad s radnom bilježnicom, ponavljanje u krugu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, slijepa karta Europe, loptica likovna kultura, hrvatski jezik

28.

Pisana provjera znanja – Države Zapadne i Sjeverne Europe - provjeriti pismenim putem usvojenost znanja učenika o osnovnim obilježjima Zapadne i Sjeverne Europe

- vrjednovati naučena znanja i razvijati pismeno izražavanje učenika

samostalni pisanje test i karta Europe na prozirnici hrvatski jezik (pisanje)

29.

Stanovnici polarnog kraja – izborna tema Laponci, Komi, Karelijci, Čukči, Jukagiri, Eskimi - izborna je tema predviđena da se radi kao skupni projekt tijekom duljeg vremena

- radeći na projektu učenici razvijaju osjećaj za timski rad

- obradom izborne teme učenici će povezati nastavno gradivo više nastavnih predmeta

- učenici će usvojiti i objasniti ključne pojmove: Laponci, Komi, Karelijci, Čukči, Jukagiri, Eskimi

- zadaci vezani uz geografsku kartu imaju za cilj vježbati snalaženje na karti

- učenici će vježbati usmeno izlaganje prezentacijom svog rada, razvijati svoju kreativnost i stjecati samopouzdanje

- ako se odlučite na provođenje debate, tada će vaši učenici učiti argumentirano razgovarati, uvažavati različita mišljenja, razvijati toleranciju prema različitomu

- cilj ovakvog nastavnog sata je pobuditi interes učenika za novim, nepoznatim kulturama, razviti kod njih svijest o nužnosti očuvanja biološke raznolikosti na Zemlji

samostalni, skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, debata, igranje uloga udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, slijepa karta Europe, interaktivni atlas Geografija 1, loptica biologija (biljni i životinjski svijet, ekologija), kemija (led kao agregatno stanje vode), povijest (otkrića polarnih prostora), etnologija

30.

Zaključivanje ocjena - ocijeniti znanje koje su učenici stekli tijekom prvog obrazovnog razdoblja

- razvijati kritičnost i samokritičnost, ocijeniti odnos prema radu u prvom obrazovnom razdoblju

frontalni, samostalni razgovor

SIJEČANJ

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

31.

32.

DRŽAVE SREDNJE EUROPE Njemačka – obrada novog gradiva

ujedinjenje Njemačke,

gospodarstvena razvijenost,

Ruhrstadt

- učenici se upoznaju s prostorom Njemačke, važnostima njezinog geoprometnog položaja, prirodnom osnovom, stanovništvom i gospodarstvom te povijesnim naslijeđem

- usvojiti ključne pojmove: ujedinjenje Njemačke, gospodarstvena razvijenost, Ruhrstadt

- upoznati se s prostorom njemačkih regija, pojedinim gradovima, lukama i gustoćom naseljenosti

- potaknuti učenike na iznošenje svog mišljenja i svojih znanja o ovom prostoru, vježbati snalaženje na karti i rad u skupini

- poticati učenike na kritičko mišljenje i prihvaćenje različitosti

frontalni, samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, metoda slagalice udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, interaktivni atlas Geografija 2/Njemačka povijest (pad Berlinskog zida, holokaust ili ujedinjenje Njemačke),

njemački jezik (plakat),

glazbena kultura (Beethoven, Wagner)

33.

Njemačka – ponavljanje gradiva - ponoviti prirodnu osnovu, regionalnu podjelu i gospodarsku važnost Njemačke

- vježbati snalaženje na karti, samostalni rad te izdvajanje i usporedbu bitnih činjenica

- razvijati toleranciju i osjećaj za lijepo

samostalni, skupni rad ili rad u paru razgovor, demonstracija, crtanje, grozdovi udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe likovna kultura, njemački jezik

34.

35.

Alpske države – obrada novog gradiva ledenjaci,

zimski turizam

- usvojiti ključne pojmove: ledenjaci i zimski turizam

- objasniti i usvojiti nove stručne nazive: konfederacija, kanton, prijevoj, vijadukt, snježna granica, föhn, Burgenland (Gradišće) – Gradišćanski Hrvati

- obrazložiti važnost i posebnosti planinskog reljefa, opisati ulogu turizma u gospodarstvu, opisati izgled špilje

- izdvojiti sličnosti i razlike među državama alpskog prostora, navesti obilježja gospodarskog razvoja i političku neutralnost Švicarske

- obrazložiti neravnomjerni razmještaj stanovništva Austrije

- vježbati snalaženje na karti – pokazati na geografskoj karti alpske države, opisati njihov geografski položaj i smještaj

- učenici će vježbati izdvajanje bitnog, razviti interes za upoznavanje vlastitih korijena i poštivanje drugih kultura

frontalni, samostalni, skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, auditivna metoda, analiza slikovnog materijala udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, slikovni materijal povijest (Gradišćanski Hrvati, neutralnost Švicarske, povijesna povezanost Hrvatske i Srednje Europe – Habsburgovci), glazbena kultura, njemački jezik

36.

Alpske države – ponavljanje i provjera znanja

- ponoviti ključne pojmove: ledenjaci i zimski turizam

- objasniti nove stručne nazive: konfederacija, kanton, prijevoj, vijadukt, snježna granica, fohn, Burgenland (Gradišće) – Gradišćanski Hrvati

- izdvojiti sličnosti i razlike među državama alpskog prostora

- vježbati snalaženje na karti – pokazati na geografskoj karti alpske države, opisati njihov geografski položaj i smještaj

- učenici će vježbati izdvajanje bitnog

- prezentacijom svojih radova stjecat će samopouzdanje i učiti snalaženje u nepredvidivim situacijama

frontalni,  skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, analiza slikovnog materijala, igranje uloga udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, slikovni materijal koji će donijeti učenici, njihove prezentacije povijest, glazbena kultura, njemački jezik

VELJAČA

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

37.

38.

Ostale države Srednje Europe – obrada novog gradiva stepe, les, pusta,

gospodarska tranzicija

- učenici se upoznaju s prostorom Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske, njihovim prirodnim karakteristikama, promjenama granica, društvenim i gospodarskim razvojem tijekom povijesti

- usvojiti ključne pojmove: stepe, les, puste, gospodarska tranzicija

- potaknuti učenike na suradničku nastavu i samostalan rad uz tekst, poticati učenike na samoučenje i odgovornost prema radu

frontalni, samostalni, skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe povijest (politička promjena granica),

glazbena kultura (Smetana, Liszt),

kemija (sol – rudnik soli u Poljskoj Wieliczka)

39.

Države Srednje Europe – tematsko ponavljanje gradiva - učenici ponavljaju prirodne i društvene osobine zemalja Srednje Europe

- ponoviti države, razlike u gospodarskim mogućnostima, razvoju i povijesnom nasljeđu, reljefne cjeline i osnove prirodno-geografskih karakteristika

- vježbanje snalaženja na karti i povezivanja prirodnih i društvenih sadržaja

samostalni, skupni rad razgovor, mentalne mape, demonstracija, Tko sam ja udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, audio materijal glazbena kultura, likovna kultura, hrvatski jezik

40.

DRŽAVE JUŽNE EUROPE Europsko sredozemlje – obrada novog gradiva pomorstvo,

sredozemni civilizacijski krug

- objasniti i usvojiti nove stručne nazive: podzemni i površinski oblici krškog reljefa, suhozidine, nakapnice, pomorstvo, sredozemni civilizacijski krug

- opisati geografski smještaj i položaj Sredozemlja, pokazati na geografskoj karti pripadajuća mora, tjesnace, kanale, morske prolaze i morska vrata

- objasniti ulogu Sredozemnog mora tijekom povijesti i utjecaj na današnji gospodarski razvoj i kulturu

- razlikovati reljefne oblike u kršu, usvojiti brojčani podatak o prosječnoj dubini Sredozemlnog mora od 1 500m

- razvijati kod učenika ekološku svijest: onečišćenje, osjećaj za očuvanje stare baštine

frontalni,  skupni rad razgovor, demonstracija,usmeno izlaganje, analiza slikovnog materijala udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, slikovni materijal koji će donijeti učiteljica/učitelj,

Profilov interaktivni povijesni atlas Povijest 1/Fenička i grčka kolonizacija

kemija (slanost mora),

povijest (uloga država u prošlosti),

biologija (alga ubojica)

41.

42.

Italija – obrada novog gradiva središnji položaj,

turizam

- upoznati učenike s položajem i smještajem Italije, važnostima njezinog geoprometnog položaja, prirodnom osnovom, stanovništvom i gospodarstvom

- objasniti ključne pojmove: središnji položaj Italije i važnost turizma

- učenici se upoznaju s prostorom talijanskih regija, pojedinim gradovima, lukama i gustoćom naseljenosti

- opisati značaj i utjecaj Vatikana u međunarodnim odnosima

- potaknuti učenike na iznošenje svog mišljenja i svojih znanja o ovom prostoru, vježbati snalaženje na karti i rad u skupinama

- poticati učenike na kritičko mišljenje i prihvaćenje različitosti drugih kultura i tradicija

frontalni, samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, metoda slagalice udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, interaktivni atlas Geografija2/Italija povijest (Mletačka Republika ili revolucije u Italiji 1848., ujedinjenja Italije 1861.);

vjeronauk (Vatikan),

glazbena kultura, likovna kultura (slikari i kipari, galerije i muzeje u Italiji)

43.

Europsko Sredozemlje i Italija – ponavljanje gradiva i provjera znanja - ponavljanje prirodnih i društvenih osobine Italije i Sredozemlja

- uputiti učenike na druge izvore znanja i poticati ih na izradu referata i plakata

- vježbati snalaženje na karti ucrtavanjem bitnih rijeka, planina, prolaza, otoka i mora na slijepoj karti

- provjeriti znanje učenika vezano za ove prostore

- naglasiti važnost turizma i očuvanja okoliša, kao i kulturne baštine

samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, debata udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, plakati likovna kultura, vjeronauk, biologija

44.

Vulkani Europe – izborna tema vulkani na europskom kontinentu, Etna - integriranom nastavom upoznati učenike s vulkanima iz različitih perspektiva

- objasniti uzroke nastanka vulkana, oblik, izgled i posljedice vulkanskih aktivnosti iz geografske perspektive

- posebno istaknuti Etnu, najveći vulkan u Europi

- potaknuti učenike na suradničku nastavu, samoučenje i odgovornost prema radu

samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, rad na tekstu, crtanje udžbenik, geografska karta Europe, pisani materijali, interaktivni atlas Geografija 1 i 2 povijest (najveće erupcije ili mitološka objašnjenja uzroka nastanka vulkana), hrvatski jezik (književnost), likovna kultura (slikanje ili izrada vulkana)

OŽUJAK

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

45.

46.

Ostale države Južne Europe – obrada novog gradiva primorska i pomorska država - objasniti i usvojiti nove stručne nazive: visoravan, natapanje, solarna energija

- usvojiti ključne pojmove: primorska i pomorska država (objasniti razliku između pojmova)

- opisati geografski smještaj i položaj država, pokazati ih na geografskoj karti

- objasniti prometnu ulogu Gibraltara, opisati vrste turizma u pojedinim državama

- poticati učenike na kreativnost pri izradi turističkih plakata

- razvijati kod učenika ekološku svijest – masovni turizam

frontalni,  skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, analiza slikovnog materijala udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, slikovni materijal koji će donijeti učenici, suveniri kemija, biologija (održivi razvoj),

likovna kultura (izrada plakata)

hrvatski jezik (osmišljavanje turističkog slogana)

47.

Države Južne Europe – tematsko ponavljanje gradiva - usustaviti nastavne sadržaje, vježbati uzročno-posljedično povezivanje, snalaženje na karti skupni, samostalni razgovor, mentalne mape, grozd, demonstracija, usmeno izlaganje, kockarenje, samostalan rad, Tko sam ja radna bilježnica, geografska karta Europe, slijepa karta, listići koje će sastaviti učiteljica/učitelj likovna kultura, hrvatski jezik

48.

Pisana provjera znanja – Države Srednje i Južne Europe - provjeriti pismenim putem usvojenost znanja učenika o osnovnim obilježjima Srednje i Južne Europe

- vrjednovati naučena znanja i razvijati pismeno izražavanje učenika

samostalni pisanje test i geografska karta Europe na prozirnici hrvatski jezik

49.

DRŽAVE JUGO-ISTOČNE EUROPE Države Jugoistočne Europe – Rumunjska i Bugarska – obrada novog gradiva crnomorske države,

kontinentske države, etnički i vjerski mozaik

- upoznaju učenici se s prostorom Jugoistočne Europe, prirodnim karakteristikama reljefa, klime, stanovništva i državama na ovim prostorima

- učenici se upoznaju s prostorima dviju država JI Europe – Rumunjskom i Bugarskom, upoznaju prirodne karakteristike, gorja, rijeke, glavne gradove i najvažnije prometnice

- objasniti ključne pojmove: crnomorske države, kontinentske države, etnički i vjerski mozaik

- učenike poticati na povezivanje gradiva iz prirodne i društvene osnove, te povezivanje sa suvremenim događanjima

- vježbati skupni rad i suradničku nastavu, potaknuti učenike na samostalan rad uz zadatke u udžbeniku, na samostalno izlaganje i vježbanje rada uz kartu i udžbenik

- poštivati različitosti naroda, razvijati snošljivost i toleranciju

frontalni, samostalni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe povijest (vlast Osmanskog Carstva, razvoj komunizma ili politička nestabilnost),

fizika (važnost i način funkcioniranja hidroelektrana)

50.

Države Jugoistočne Europe – Rumunjska i Bugarska – ponavljanje gradiva - učenici ponavljaju stečeno znanje o prostoru JI Europe, o osnovnim obilježjima Rumunjske i Bugarske, te ih međusobno uspoređuju

- vježbanje uočavanja bitnosti i različitosti pojedinih prostora

- poticati učenike na samostalni rad i rad u paru

samostalni, rad u paru razgovor, demonstracija, igra otvaranja polja udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, dijagram hrvatski jezik, likovna kultura

51.

Države Jugoistočne Europe – Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crna Gora – obrada novog gradiva - upoznati se s prostorima Hrvatskoj susjednih država, odnosno država s kojima je Hrvatska tijekom 20. st. bila u zajednici – Bosnom i Hercegovinom, Makedonijiom, Srbijom, Crnom Gorom

- usvojiti prirodne karakteristike, gorja, rijeke, glavne gradove i najvažnije prometnice navedenih država

- učenike poticati na povezivanje gradiva iz prirodne i društvene osnove te povezivanje sa suvremenim događanjima

- vježbanje samostalnog rada i rada uz kartu

- isticati važnost međuetničke tolerancije

frontalni, samostalni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe povijest (vlast Osmanskog Carstva, razvoj komunizma ili politička nestabilnost)

52.

Države Jugoistočne Europe – tematsko ponavljanje i provjera znanja - učenici ponavljaju stečeno znanje o prostoru i državama JI Europe

- ponoviti države, gospodarske mogućnosti, reljefne cjeline i osnove prirodno-geografskih karakteristika

- vježbanje snalaženja na karti i povezivanja prirodnih i društvenih sadržaja

- vježbanje uočavanje različitosti pojedinih prostora

samostalni, skupni rad razgovor, mentalne mape, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, Tko sam ja? udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, plakati hrvatski jezik, likovna kultura

TRAVANJ

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

53.

54.

DRŽAVE ISTOČNE EUROPE Rusija – obrada novog gradiva merzlota, lesostepa - usvojiti ključne pojmove i nove stručne nazive: merzlota, lesostepa, Sjeverni morski put, kriptodepresija, Transsibirska željeznica

- analizirati položaj Rusije na dva kontinenta, izdvojiti Rusiju kao najveću državu svijeta, opisati opća obilježja

- povezati prirodnu osnovu i gospodarski razvoj

- vježbati snalaženje na karti – pokazati prirodne cjeline, najznačajnije rijeke, jezera, gradove

- opisati i naglasiti važnost Sibira, opisati tajgu i stepu

- povezati povijesni razvoj s današnjim stanjem u gospodarstvu, naglasiti i opisati život u diktaturi (kršenje ljudskih prava)

skupni, samostalni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, analiza slikovnog materijala udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, slijepa karta, interaktivni atlas Geografija 2/Rusija povijest (Kijevska Kneževina, Rusko Carstvo, SSSR, procesi demokratizacije), likovna kultura (slikari, arhitektura), glazbena kultura (balet, kompozitori), hrvatski jezik (književnost, film)

55.

Rusija – ponavljanje gradiva - ponoviti nove stručne nazive: merzlota, lesostepa, Sjeverni morski put, kriptodepresija, Transsibirska željeznica

- usustaviti i ponoviti naučeno gradivo

- vježbati snalaženje na karti – pokazati prirodne cjeline, najznačajnije rijeke, jezera, gradove

skupni, samostalni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, grozd radna bilježnica, geografska karta Europe, kartice s pojmovima, interaktivni atlas Geografija 2/Rusija hrvatski jezik, likovna kultura

56.

Ostale države Istočne Europe – obrada novog gradiva rudna bogatstva,

poljoprivreda

- učenici se upoznaju s prostorom ostalih država Istočne Europe, upoznaju prirodne, gospodarske i društvene različitosti ovog prostora

- objasniti ključne pojmove: rudna bogatstva i poljoprivreda

- obrazložiti važnost rudnog bogatstva na razvoj industrije, te ukazati na važnost zaštite okoliša

- učenike potaknuti na suradnički način rada u paru i skupini, te samostalan rad na tesktu i vježbanje snalaženja na karti

skupni rad, rad u paru razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, plakati povijest

(utjecaj carske Rusije i SSSR-a), kemija (nafta, ugljena)

fizik (nuklearna elektrana, katastrofa u Černobilu, kako nastaje nuklearna energija)

57.

Zaštita okoliša – izborna tema obnovljivi izvori energije, Dan planeta Zemlje - poticati učenike na samostalno osmišljavanje projekta tijekom kojega će učenici razvijati svoju ekološku svijest

- učenici će se poticati na kreativnost i povezivanje nastavnih sadržaja

skupni, samostalni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje materijali koje su pripremili učenici (prezentacije, posteri, stripovi, članci…) biologija, matematika, hrvatski jezik, fizika, kemija

58.

Države Istočne Europe – tematsko ponavljanje i provjera znanja - ponoviti nove stručne nazive

- usustaviti i ponoviti naučeno gradivo

- vježbati snalaženje na karti – pokazati prirodne cjeline, najznačajnije rijeke, jezera, gradove

- poticati učenike na samostalnost prilikom rješavanja zadataka

- crtanjem stripa poticati učeničku kreativnost

skupni, samostalni razgovor, mentalne mape, demonstracija, crtanje stripa, Tko sam ja? radna bilježnica, geografska karta Europe, papir, flomasteri/ bojice likovna kultura, hrvatski jezik

SVIBANJ

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

59.

SUVREMENA EUROPA Ujedinjavanje Europe – obrada novog gradiva ujedinjavanje Europe, Europska unija - opisati proces proširivanja EU, obrazložiti razloge, važnost i oblike udruživanja u Europi

- navesti glavna tijela i ustanove u EU

- analizirati gospodarsku snagu i ulogu EU u Europi i svijetu

- istaknuti ključne pojmove: ujedinjavanje Europe, Europska unija

skupni, samostalni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, internet,

interaktivni atlas Geografija 2/Europska Unija

glazbena kultura, strani jezici, povijest (povijesni pregled),

informatika (internet)

60.

Hrvatska u Europi – obrada novog gradiva europske integracije - objasniti smještaj i položaj Republike Hrvatske u Europi

- objasniti povezanost položaja s kulturnim utjecajima

- objasniti ključan pojam: europske integracije

- analizirati uvjete Hrvatske za pristup Europskoj uniji

- ocijeniti važnost pristupa Hrvatske Europskoj uniji

- razvijanje sposobnosti snalaženja na karti Hrvatske i Europe

- razvijanje sposobnosti logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja

samostalni, rad u paru razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, interaktivni atlas Geografija 2/Granice Hrvatske hrvatski jezik i vjeronauk (kulturno-civilizacijski krugovi i utjecaj na Hrvatsku),

strani jezici,

informatika (internet)

61.

Ujedinjavanje Europe i Hrvatska u Europi – ponavljanje i provjera znanja - ponoviti i usustaviti nastavne sadržaje, opisati proces proširivanja EU, obrazložiti razloge, važnost i oblike udruživanja u Europi

- navesti glavna tijela i ustanove u EU

- analizirati gospodarsku snagu i ulogu EU u Europi i svijetu

- upoznati aktualnosti u EU

- poticati učenike na kritičko mišljenje na način da vrednuju informacije

samostalni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje internet, karta Europe, članci iz novina glazbena kultura, tehnička kultura

62.

Prometni sustav i prometno povezivanje Europe – obrada novog gradiva razvoj prometa,

oblici prometa,

prometno povezivanje

- opisati važnost prometnog povezivanja za gospodarski razvoj, izdvojiti glavna obilježja prometnog sustava Europe

- na karti pokazati paneuropske prometne koridore i obrazložiti njihovu važnost

- prepoznati oznaku europskih autocesta

- istaknuti ključne pojmove: razvoj i oblici prometa, prometno povezivanje

- objasniti i usvojiti nove stručne pojmove: prometni sustav, prometni koridori, kontejnerski promet, cjevovodni promet, telekomunikacije

samostalni, skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad učenika na tekstu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, brojčani pokazatelji, dnevni tisak tehnička kultura(razvoj prometnog sustava i prometne mreže),

povijest, biologija (utjecaj modernog prometa na biljni i životinjski svijet),

ekologija,

hrvatski jezik (pisanje problemskog članaka)

63.

64.

Nesklad u gospodarskom razvoju Europe – obrada novog gradiva životni standard, jezgra i periferija - objasniti ključne pojmove: životni standard, jezgra i periferija

- obrazložiti pojam razvijenosti uz osnovne pokazatelje stupnja razvijenosti (BDP, životni standard), objasniti uzroke nejednake razvijenosti pojedinih dijelova Europe

- opisati važnost ravnomjernijeg regionalnog razvoja uz mjere za njegovo postizanje

- obrazložiti uzročno-posljedične veze urbanizacije i procesa deagrarizacije, industrijalizacije, deruralizacije, migracija stanovništva

- objasniti uzroke, značajke i posljedice litoralizacije

- potaknuti učenike na iznošenje svog mišljenja, vježbati snalaženje na karti i rad u skupinama

- poticati učenike na kritičko mišljenje i senzibilizaciju za održivi razvoj

frontalni, samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe Povijest (primjer razvoja industrijskog grada, obilježja i posljedice prve i druge industrijske revolucije)

65.

66.

Gradovi Europe – izborna tema europski gradovi - promicanje vrijednosti rada te odgovornosti za rezultate, aktivno i odgovorno sudjelovanje u radu

- promicanje razumijevanja za druge prostore i ljude, poštivanje drugih kultura i duhovnih vrijednosti

- razvijanje kreativnosti i sposobnosti kritičkog mišljenja i samostalnog djelovanja

- razvijati kartografsku pismenost

- upoznati gradove Europe

samostalni, skupni rad, rad u paru demonstracija, usmeno izlaganje, izrada plakata udžbenik, geografska karta Europe, pisani i slikovni materijali povijest, likovna kultura, hrvatski jezik, tehnička kultura

LIPANJ

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

67.

Suvremena Europa – tematsko ponavljanje gradiva - učenici ponavljaju stečeno znanje o suvremenim procesima u Europi, ujedinjavanju Europe, prometnom povezivanju te regionalnim razlikama

- učenici ponavljaju osnovne načine povezivanja Europe, razloge zašto do toga dolazi i tijek tih veza

- razvijanje kritičkog mišljenja, vježbanje snalaženja na karti

samostalni, skupni rad razgovor, mentalne mape, demonstracija, usmeno izlaganje, kviz, Tko sam ja udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe hrvatski jezik, likovna kultura

68.

Pisana provjera znanja – Države Jugoistočne  i Istočne Europe, suvremena Europa - provjeriti pismenim putem usvojenost znanja učenika o osnovnim obilježjima Jugoistočne, Istočne i suvremene Europe

- vrjednovati naučena znanja i razvijati pismeno izražavanje učenika

samostalni pisanje test i karta Europe na prozirnici hrvatski jezik

69.

Usustavljivanjegradiva 7. razreda - ponoviti i usustaviti nastavne sadržaje 7. razreda

- ponoviti i utvrditi znanja o prirodnim, gospodarskim, društvenim značajkama prostora i država Europe

- razvijati stav učenika o poštivanju ljudskih prava

- povezivati nastavne sadržaje, razvijati sposobnosti usmenog izražavanja i kritičkog mišljenja

frontalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, izrada plakata udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe hrvatski jezik, likovna kultura

70.

Zaključivanje ocjena - ocijeniti znanje koje su učenici stekli tijekom nastavne godine u svladavanju nastavnih sadržaja 7. razreda

- razvijati kod učenika kritičnost i samokritičnost, ocijeniti odnos prema radu tijekom nastavne godine

frontalni, samostalni razgovor

PRIJEDLOG OPERATIVNOG PLANA RADA

RUJAN

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

1.

Uvodni sat - upoznati učenike s gradivom 7. razreda, sadržajima koje će učiti tijekom nastavne godine i nastavnim sredstvima potrebnima za rad

- uputiti učenike na pravilno korištenje udžbenika, radne bilježnice, interaktivnog atlasa i atlasa radi kvalitetnijeg usvajanja nastavnih sadržaja

- dogovoriti s učenicima pravila rada

frontalni, skupni rad razgovor, usmeno izlaganje udžbenik, radna bilježnica, interaktivni atlas

2.

OPĆA OBILJEŽJA EUROPE Pojam, veličina, smještaj i položaj Europe – obrada novog gradiva

geografski položaj i smještaj

- upoznati učenike s pojmom, položajem i veličinom Europe i Euroazije

- usporediti veličinu Europe s drugim kontinentima

- objasniti ključne pojmove: geografski položaj i smještaj

- razvijati sposobnost povezivanja gradiva, snalaženja na karti, analize grafikona i tematskih karata

- razvijati sposobnost prosuđivanja i samostalnog djelovanja

frontalni, samostalni razgovor, demonstracija, crtanje, usmeno izlaganje, analiza karata i grafikona udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, prozirnice, interaktivni atlas Geografija 2/Granice Europe matematika (radi lakšeg shvaćanja pojma površine i načina njezinog mjerenja)

3.

Reljef Europe – obrada novog gradiva geološke ere,

mlada, stara i prastara Europa,

stijene po postanku

- objasniti i usvojiti ključne pojmove: geološka era, prastara, stara i mlada Europa, stijene po postanku

- na temelju karte zaključiti da je reljef Europe pretežno nizinski

- razlikovati geološke ere i vrste stijena po postanku

- obrazložiti postanak reljefa i izdvojiti reljefne različitosti

- pokazati na geografskoj karti reljefne cjeline Europe

- skupnim radom učenici razvijaju toleranciju, odnosno uvažavanje tuđeg mišljenje, učiti ih kako napraviti sintezu naučenog gradiva i predstaviti ga u odgovarajućem obliku te kako aktivno i odgovorno sudjelovati u nastavi

- aktualizacija nastave, primjerice pitanjima o nedavnim potresima, Zimskim olimpijskim igrama, aktualnim ekološkim problemima Europe itd.

- predloženim projektima učenici mogu pokazati svoju kreativnost i osobno se afirmirati; uz korelaciju s biologijom razvijat će svoju ekološku svijest o važnosti zaštite geološke i prirodne baštine

frontalni, samostalni, skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu  zajedničko savladavanje nastavnog gradiva u udžbeniku, oluja mozgova udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, interaktivni atlas Geografija 2/Reljef Europe biologija (razvijat će svoju ekološku svijest o važnosti zaštite geološke i prirodne baštine)

4.

Pojam, veličina, smještaj i položaj Europe

Reljef  Europe – ponavljanje gradiva

- ponoviti ključne pojmove: geografski položaj i smještaj, geološka era, prastara, stara i mlada Europa, stijene po postanku

- usustaviti i ponoviti naučeno gradivo te ga predstaviti u odgovarajućem obliku; vježbati usmeno izlaganje

- uvježbavati snalaženje na karti uz pomoć slijepe karte Europe i skupnim radom, učenici će razvijati odgovorni odnos prema radu

- uvidjeti važnost redovitog učenja i učenja s razumijevanjem te povezivati nastavne sadržaje stvarajući uzročno-posljedične veze između sadržaja

- predloženim projektima učenici će uvježbavati analiziranje i interpretaciju, razvijati će kritičko mišljenje  vrjednovanjem radova drugih učenika

samostalni, skupni, rad u paru razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje (otvaranje polja, kockarenje) izrada grozdova, oluja mozgova slijepa karta Europe, plakati ili računalne prezentacije koje će izraditi učenici, grozdovi koje će izraditi učenici biologija, informatika, hrvatski jezik

5.

6.

Mora i obale Europe, obilježja i značenje voda na kopnu – obrada novog gradiva

ledeno doba,

rubno more,

razvedenost obale, vode na kopnu

- upoznati učenike s razvedenošću obale, morima oko Europe, načinima gibanja mora te njihovim posljedicama

- usvojiti ključne pojmove: ledeno doba, rubno more, razvedenost obale i vode na kopnu

- objasniti pojmove maritimnost, obalna i morska pročelja

- poticati učenike na snalaženje na karti i razvijati kartografsku pismenost

- naglasiti probleme ekološke ugroženosti pojedinih prostora

- razlikovati različita obalna i morska pročelja, uočiti gospodarsku važnost mora i voda na kopnu

- upoznati učenike sa sljevovima europskih rijeka, kao i jezerima, njihovim postankom i karakteristikama

frontalni, samostalni, rad u paru razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, izrada tablice, kategorizacija udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, interaktivni atlas Geografija 2/Rijeke Europe biologija (ekološka ugroženosti mora i rijeka)

7.

Klima i vegetacijski pokrov – obrada novog gradiva

klimatski čimbenici i elementi, maritimnost - objasniti i usvojiti ključne pojmove: klimatski čimbenici i elementi, maritimnost, usvojiti novi stručni naziv temperaturna amplituda

- vježbati analiziranje klimatskih dijagrama

- navesti primjere utjecaja klimatskih čimbenika i klimatskih elemenata na klimu Europe

- samostalnim radom na tekstu u udžbeniku i razgovorom naučiti izdvojiti bitne sadržaje i vježbati uočavanje uzročno-posljedičnih veza

frontalni, samostalni, rad u paru razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, analiza klimatskih dijagrama, analiza meteoroloških karata, analiza slikovnog materijala u udžbeniku udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, sadržaji na prozirnici, meteorološke karte, mjerni instrumenti za atmosferska mjerenja u GLOBE programu biologija (raznolikost biljnog i životinjskog svijeta), hrvatski jezik (usmeno izražavanje, čitanje s razumijevanjem), GLOBE program (analiza podataka)

LISTOPAD

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

8.

Klima i vegetacijski pokrov – obrada novog gradiva klimatski čimbenici i elementi, maritimnost - obrazložiti povezanost klime i biljnog svijeta

- pokazati na geografskoj karti rasprostranjenost tipova klime i biljnog svijeta Europe

- samostalnim radom na tekstu u udžbeniku i razgovorom naučiti izdvojiti bitne sadržaje i vježbati uočavanje uzročno-posljedičnih veza

- predloženim projektima naučiti prikazati vlastiti stav o opasnosti od GMO-a, trgovini rijetkim biljkama i životinjama

frontalni, samostalni, rad u paru analiza klimatskih dijagrama, analiza meteoroloških karata, analiza slikovnog materijala u udžbeniku udžbenik, radna bilježnica, interaktivni atlas Geografija 2/Klime Europe/Biljni svijet Europe biologija (povezanost klimatskih prilika i vegetacije), hrvatski jezik (izdvajanje bitnog, usmeno izražavanje), GLOBE program (vježbanje analize podataka, primjena naučenog)

9.

Mora i obale Europe, obilježja i značenje voda na kopnu. Klima i biljni pokrov – ponavljanje i provjera znanja - ponoviti ključne pojmove: ledeno doba, rubno more, razvedenost obale, vode na kopnu, klimatski čimbenici i elementi, maritimnost

- pokazati na geografskoj karti mora Europe, glavne rijeke i sljevove, rasprostranjenost pojedinog tipa klime

- skupnim radom razvijati toleranciju, uvažavati tuđe mišljenje, učiti kako napraviti sintezu naučenog gradiva i predstaviti ga u odgovarajućem obliku; aktivno i odgovorno sudjelovati u nastavi

- predloženim će projektima učenici moći pokazati svoju kreativnost i osobno se afirmirati; korelacijom s ostalim nastavnim predmetima povezivati će nastavne sadržaje

frontalni, samostalni, skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, grozdovi, oluja mozgova unaprijed pripremljeni nastavni listići, radna bilježnica, geografska karta Europe, računalne prezentacije koje su izradili učenici ili plakati biologija (biljni i životinjski svijet), kemija (kemijski sastav vode, zraka), matematika (obrada podataka, crtanje klimatskih dijagrama)

10.

11.

Stanovništvo Europe – obrada novog gradiva

sastav stanovništva,

naseljenost,

prirodno i prostorno kretanje,

demografska tranzicija

- učenike upoznati s povijesnim pregledom naseljenosti Europe, uzrocima i posljedicama kretanja broja stanovnika

- upoznati učenike s približnim brojem stanovnika u Europi, razmještajem, te uzrocima takvog razmještaja stanovništva

- objasniti različitosti etničkog i jezičnog sastava stanovništva Europe

- usvojiti ključne pojmove: naseljenost, sastav stanovništva, prirodno i prostorno kretanje stanovništva, demografska tranzicija

- vježbanje snalaženja na karti i razvijanje geografskog mišljenja, poticati učenike na samostalno zaključivanje i povezivanje pojmova

- promicati razumijevanje i toleranciju među ljudima bez obzira na njihovu vjeru, rasu, spol, nacionalnost, dob

- razvijanje sposobnosti za društveni anagažman akcijama solidarnosti

frontalni, samostalni, skupni rad, rad u paru razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, analiza grafikona, oluja mozgova, kategorizacija, inventura udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, interaktivni atlas Geografija 2/Stanovništvo Europe povijest (o razvoju naseljenosti, utjecaju velike seobe naroda ili velikih geografskih otkrića, te industrijske revolucije ili stvaranja nacionalnih država),

strani jezici (plakat),

vjeronauk (Različite religijske strukture stanovništva Europe)

12.

Gospodarstvo Europe – obrada novog gradiva industrijaliza-cija,

urbanizacija

- upoznati posebnosti gospodarstva Europe, upoznati specifičnosti gospodarskih sektora, usvojiti pojmove: industrijalizacija, urbanizacija, tercijarizacija društva, konurbacija, satelitski gradovi, aglomeracija

- razvijanje ekološke svijesti i kritičkog mišljenja

- razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, skupnog rada i tolerancije, vježbati analizu grafičkog i slikovnog materijala, uočavanje i izdvajanje bitnog

frontalni, skupni razgovor, demonstracija, rad na tekstu, oluja mozgova, debata udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe povijest (Prva industrijska revolucija), tehnička kultura (promet, izvori energije)

13.

Zaštita okoliša – izborna tema zaštita okoliša - usvojiti temeljna znanja o zaštiti okoliša

- uspoređivati iskustva europskih država s hrvatskim iskustvom

- razvijanje ekološke svijesti i kritičkog mišljenja

- razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, skupnog rada i tolerancije

- vježbati analizu grafičkog i slikovnog materijala, uočavanje i izdvajanje bitnog

skupni, samostalni razgovor, demonstracija, igranje uloga udžbenik, geografska karta Europe, loptica biologija (biljni i životinjski svijet), kemija (kemijski sastav vode, zraka i tla), hrvatski jezik (pisanje), GLOBE (podaci GLOBE škola prikupljeni mjerenjem)

14.

Stanovništvo i gospodarstvo Europe – ponavljanje gradiva - ponoviti ključne pojmove nastavnih tema, bitne sadržaje

- usustaviti gradivo, vježbati izdvajanje bitnoga, uočiti povezanost gospodarskog razvoja s prirodnom osnovom i stanovništvom, vježbati snalaženje na karti

- upoznavati i razviti interes za različite kulture, razvijati osjećaj tolerancije prema drugačijem, uvažavati različitosti

- korištenjem članaka iz novina aktualizirati nastavne sadržaje i tako potaknuti učenike da naučeno gradivo primjenjuju u svakodnevnom životu

samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, metoda slagalice udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, malena loptica povijest, strani jezici, likovna kultura, etnologija

15.

Opća obilježja Europe – tematsko ponavljanje i provjera znanja - ponoviti osnovne osobine veličine, položaja i smještaja Europe

- ponoviti osnovne osobine reljefa, morska i obalna pročelja, riječnu mrežu Europe i sljevove, tipove klima i njihovu rasprostranjenost, klimatske čimbenike i elemente

- ponoviti razvoj i gustoću naseljenosti Europe, sastav te prirodno i prostorno kretanje stanovništva, te osnovne osobine gospodarstva i europsku regionalizaciju

- vježbati snalaženje na karti, isticati raznolikosti prostora, ljudi i gospodarstva kao posebnu vrijednost

- vježbati povezivanje prirodnih i društvenih čimbenika, razvijati geografsko mišljenje i isticati prednosti različitosti prostora

samostalni, skupni rad razgovor, mentalne mape, demonstracija,  izrada plakata udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe biologija, likovna kultura

STUDENI

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

16.

Pisana provjera znanja – Opća obilježja Europe - provjeriti pismenim putem usvojenost znanja učenika o osnovnim obilježjima Europe

- vrjednovati naučena znanja i razvijati pismeno izražavanje učenika

samostalni pisanje test i geografska karta Europe na prozirnici hrvatski jezik

17.

18.

DRŽAVE ZAPADNE EUROPE Ujedinjeno Kraljevstvo – obrada novog gradiva

otočna država,

pomorstvo,

kolonijalizam

- usvojiti i objasniti ključne pojmove: otočna država, pomorstvo, kolonijalizam

- obrazložiti prednost položaja i prosuditi njegov utjecaj na kolonijalna osvajanja i gospodarski razvoj, opisati važnost prometnog povezivanja kopna i otoka (Kanal i tunel)

- imenovati i pokazati na karti cjeline i veće gradove, vježbati snalaženje na karti, povezivati ranije stečena znanja s novonaučenim znanjima, povezati prirodna obilježja s društvenim razvojem

- poticati učenike na samostalnost pri rješavanju zadataka, a na odgovornost i temeljiti rad prilikom skupnog rada

- razvijati ekološku svijest kod učenika te promicati opće odgojne vrijednosti i kulturu ponašanja u razredu

frontalni, samostalni, skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu – vođeno čitanje, tablica znam/želim znati/naučio sam, grozdovi, oluja mozgova, otkrivanje slike udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, prozirnica,

interaktivni atlas Geografija 2/Ujedinjeno Kraljevstvo

povijest, kemija, engleski jezik, hrvatski jezik

19.

Francuska – obrada novog gradiva plimoelektrana - upoznati učenike s osnovnim osobinama Francuske, njezinim prirodnim obilježjima i ljepotama, raznolikostima prostora, kao i specifičnostima gospodarstva

- usvojiti pojmove: Pariška zavala, Pariz i decentralizacija

- objasniti položaj i važnost Francuske u Europi i svijetu

- vježbati snalaženje na karti i razvijati geografsko mišljenje

- isticati vrijednosti raznolikog prostora, poštivanje razlika i osjećaj za ljepotu i kulturnu baštinu

frontalni, samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, oluja mozgova, kategorizacija udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, interaktivni atlas Geografija 2/Francuska francuski jezik (izrada plakata o Parizu s geografskog stanovišta na francuskom jeziku), vjeronauk (marijansko svetište u Lourdesu), povijest (Napoleon, Francuska revolucija)

20.

Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska – ponavljanje gradiva - ponoviti sve osnovne osobine Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske

- vježbati snalaženje na karti, samostalni rad te izdvajanje i usporedbu bitnih činjenica

- razvijati toleranciju i osjećaj za lijepo

samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, crtanje plakata udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe engleski i francuski jezik, likovna kultura

21.

22.

Ostale države Zapadne Europe – obrada novog gradiva Beneluks,

Europoort,

polder, vjetroelektrane

- usvojiti te razumjeti ključne pojmove: polderi, Beneluks, Europoort, vjetroelektrane te nove stručne nazive

- obrazložiti i povezati prirodne i društvene osobitosti zemalja Beneluksa i Republike Irske, pokazati na geografskoj karti te države i njihove najveće gradove

- opisati nastanak i uočiti važnost poldera; kroz nastanak poldera potaknuti učenike na vrjednovanje ljudskog rada i zalaganja

- prosuditi važnost Rotterdama u svjetskom pomorskom prometu

- poticati učenike na toleranciju i uvažavanje različitosti mišljenja i kultura

- upozoriti učenike na ekološke probleme i tako razvijati ekološku svijest

- nastavnim metodama poticati učenike na samostalnost u radu, vježbati izdvajanje važnog

frontalni, skupni razgovor, demonstracijausmeno izlaganje, rad na tekstu – zajedničko savladavanje nastavnog gradiva u udžbeniku udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, prozirnica biologija (biljni i životinjski svijet, nastanak poldera), povijest (hanza), kemija, glazbena kultura, likovna kultura (slikari, arhitektura)

23.

Države Zapadne Europe – tematsko ponavljanje i provjera znanja - usustaviti naučeno gradivo, ponoviti ključne pojmove, vježbati snalaženje na karti

- poticati učenike na povezivanje nastavnih sadržaja, uvježbavati usmeno izražavanje

- crtanjem stripa potaknuti učenike na kreativnost i izražavanje osobnosti

- analiziranjem učeničkih radova (prezentacije, plakati) poticati učenike na kritičko mišljenje i vrjednovanje redovitog i temeljitog rada

samostalni, skupni razgovor, mentalne mape, demonstracija, usmeno izlaganje, crtanje stripa, Tko sam ja udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, plakati ili prezentacije koje će donijeti učenici, papiri na kojima će učenici crtati strip likovna kultura, glazbena kultura, biologija, povijest, kemija, hrvatski jezik

(usmeno izražavanje)

PROSINAC

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

24.

DRŽAVE SJEVERNE EUROPE

Skandinavske države – obrada novog gradiva

ledenjački reljef,

ugro-finski jezici

- upoznati učenike s osnovnim prirodnim osobinama skandinavskih država, njihovim prirodnim ljepotama i gospodarskim mogućnostima

- objasniti ključne pojmove: ledenjački reljef i ugro-finski jezici

- opisati utjecaj zadnjeg ledenog doba na oblikovanje reljefa i uzroke rijetke naseljenosti tog prostora

- poštivanje različitosti i razvijanje tolerancije, isticati važnost očuvanja ekološke svijesti

- razvijati geografsko mišljenje i snalaženje na karti

- vježbati samostalni i skupni rad te izlaganje pojedinih učenika

samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, metoda slagalice udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe povijest (Normani ili Vikinzi, Nobel i Nobelova nagrada), kemija (kovine i njihov utjecaja na gospodarstvo), tjelesna i zdravstvena kultura (zimski sportovi i Zimska olimpijada)

25.

26.

Ostale države Sjeverne Europe – obrada novog gradiva vulkani, gejziri,

geotermalna energija

- istaknuti i objasniti ključne pojmove: vulkani, gejziri, geotermalna energija te novi pojam eksklava

- objasniti najvažnija obilježja smještaja i položaja Baltičkih država, Islanda i Danske, vježbati snalaženje na karti (pokazati države na geografskoj karti)

- obrazložiti sličnost baltičkih država, izdvojiti različitosti Danske i Islanda

- razvijati ekološku svijest kod učenika naglašavanjem važnosti geotermalne energije i energije vjetra

- izlaganjem referata učenici će vježbati usmeno izlaganje, izdvajanje bitnog i stjecati samopouzdanje

frontalni,  skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, auditivna metoda udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, prezentacije ili plakati koje su pripremili učenici biologija (biljni i životinjski svijet, geotermalni izvori), povijest (mitologija, povijesni razvoj baltičkih država), hrvatski jezik (književnici), vjeronauk (), informatika

27.

Države Sjeverne Europe – tematsko ponavljanje i provjera znanja - ponoviti ključne pojmove, usustaviti i utvrditi nastavno gradivo

- samostalnim radom učenici uvježbavaju vrjednovanje svog znanja, potiče ih se da uvide važnost redovitog učenja s razumijevanjem

- učenici će sami moći procijeniti koje nastavne sadržaje moraju još dodatno savladavati.

- zadaci vezani uz geografsku kartu imaju za cilj vježbati snalaženje na karti

- učenici će vježbati usmeno izlaganje naučenog gradiva, učit će postavljati pitanja

frontalni, samostalni, skupni razgovor, mentalne mape, demonstracija, usmeno izlaganje, Tko sam ja?, rad s radnom bilježnicom, ponavljanje u krugu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, slijepa karta Europe, loptica likovna kultura, hrvatski jezik

28.

Pisana provjera znanja – Države Zapadne i Sjeverne Europe - provjeriti pismenim putem usvojenost znanja učenika o osnovnim obilježjima Zapadne i Sjeverne Europe

- vrjednovati naučena znanja i razvijati pismeno izražavanje učenika

samostalni pisanje test i karta Europe na prozirnici hrvatski jezik (pisanje)

29.

Stanovnici polarnog kraja – izborna tema Laponci, Komi, Karelijci, Čukči, Jukagiri, Eskimi - izborna je tema predviđena da se radi kao skupni projekt tijekom duljeg vremena

- radeći na projektu učenici razvijaju osjećaj za timski rad

- obradom izborne teme učenici će povezati nastavno gradivo više nastavnih predmeta

- učenici će usvojiti i objasniti ključne pojmove: Laponci, Komi, Karelijci, Čukči, Jukagiri, Eskimi

- zadaci vezani uz geografsku kartu imaju za cilj vježbati snalaženje na karti

- učenici će vježbati usmeno izlaganje prezentacijom svog rada, razvijati svoju kreativnost i stjecati samopouzdanje

- ako se odlučite na provođenje debate, tada će vaši učenici učiti argumentirano razgovarati, uvažavati različita mišljenja, razvijati toleranciju prema različitomu

- cilj ovakvog nastavnog sata je pobuditi interes učenika za novim, nepoznatim kulturama, razviti kod njih svijest o nužnosti očuvanja biološke raznolikosti na Zemlji

samostalni, skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, debata, igranje uloga udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, slijepa karta Europe, interaktivni atlas Geografija 1, loptica biologija (biljni i životinjski svijet, ekologija), kemija (led kao agregatno stanje vode), povijest (otkrića polarnih prostora), etnologija

30.

Zaključivanje ocjena - ocijeniti znanje koje su učenici stekli tijekom prvog obrazovnog razdoblja

- razvijati kritičnost i samokritičnost, ocijeniti odnos prema radu u prvom obrazovnom razdoblju

frontalni, samostalni razgovor

SIJEČANJ

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

31.

32.

DRŽAVE SREDNJE EUROPE Njemačka – obrada novog gradiva

ujedinjenje Njemačke,

gospodarstvena razvijenost,

Ruhrstadt

- učenici se upoznaju s prostorom Njemačke, važnostima njezinog geoprometnog položaja, prirodnom osnovom, stanovništvom i gospodarstvom te povijesnim naslijeđem

- usvojiti ključne pojmove: ujedinjenje Njemačke, gospodarstvena razvijenost, Ruhrstadt

- upoznati se s prostorom njemačkih regija, pojedinim gradovima, lukama i gustoćom naseljenosti

- potaknuti učenike na iznošenje svog mišljenja i svojih znanja o ovom prostoru, vježbati snalaženje na karti i rad u skupini

- poticati učenike na kritičko mišljenje i prihvaćenje različitosti

frontalni, samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, metoda slagalice udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, interaktivni atlas Geografija 2/Njemačka povijest (pad Berlinskog zida, holokaust ili ujedinjenje Njemačke),

njemački jezik (plakat),

glazbena kultura (Beethoven, Wagner)

33.

Njemačka – ponavljanje gradiva - ponoviti prirodnu osnovu, regionalnu podjelu i gospodarsku važnost Njemačke

- vježbati snalaženje na karti, samostalni rad te izdvajanje i usporedbu bitnih činjenica

- razvijati toleranciju i osjećaj za lijepo

samostalni, skupni rad ili rad u paru razgovor, demonstracija, crtanje, grozdovi udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe likovna kultura, njemački jezik

34.

35.

Alpske države – obrada novog gradiva ledenjaci,

zimski turizam

- usvojiti ključne pojmove: ledenjaci i zimski turizam

- objasniti i usvojiti nove stručne nazive: konfederacija, kanton, prijevoj, vijadukt, snježna granica, föhn, Burgenland (Gradišće) – Gradišćanski Hrvati

- obrazložiti važnost i posebnosti planinskog reljefa, opisati ulogu turizma u gospodarstvu, opisati izgled špilje

- izdvojiti sličnosti i razlike među državama alpskog prostora, navesti obilježja gospodarskog razvoja i političku neutralnost Švicarske

- obrazložiti neravnomjerni razmještaj stanovništva Austrije

- vježbati snalaženje na karti – pokazati na geografskoj karti alpske države, opisati njihov geografski položaj i smještaj

- učenici će vježbati izdvajanje bitnog, razviti interes za upoznavanje vlastitih korijena i poštivanje drugih kultura

frontalni, samostalni, skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, auditivna metoda, analiza slikovnog materijala udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, slikovni materijal povijest (Gradišćanski Hrvati, neutralnost Švicarske, povijesna povezanost Hrvatske i Srednje Europe – Habsburgovci), glazbena kultura, njemački jezik

36.

Alpske države – ponavljanje i provjera znanja

- ponoviti ključne pojmove: ledenjaci i zimski turizam

- objasniti nove stručne nazive: konfederacija, kanton, prijevoj, vijadukt, snježna granica, fohn, Burgenland (Gradišće) – Gradišćanski Hrvati

- izdvojiti sličnosti i razlike među državama alpskog prostora

- vježbati snalaženje na karti – pokazati na geografskoj karti alpske države, opisati njihov geografski položaj i smještaj

- učenici će vježbati izdvajanje bitnog

- prezentacijom svojih radova stjecat će samopouzdanje i učiti snalaženje u nepredvidivim situacijama

frontalni,  skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, analiza slikovnog materijala, igranje uloga udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, slikovni materijal koji će donijeti učenici, njihove prezentacije povijest, glazbena kultura, njemački jezik

VELJAČA

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

37.

38.

Ostale države Srednje Europe – obrada novog gradiva stepe, les, pusta,

gospodarska tranzicija

- učenici se upoznaju s prostorom Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske, njihovim prirodnim karakteristikama, promjenama granica, društvenim i gospodarskim razvojem tijekom povijesti

- usvojiti ključne pojmove: stepe, les, puste, gospodarska tranzicija

- potaknuti učenike na suradničku nastavu i samostalan rad uz tekst, poticati učenike na samoučenje i odgovornost prema radu

frontalni, samostalni, skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe povijest (politička promjena granica),

glazbena kultura (Smetana, Liszt),

kemija (sol – rudnik soli u Poljskoj Wieliczka)

39.

Države Srednje Europe – tematsko ponavljanje gradiva - učenici ponavljaju prirodne i društvene osobine zemalja Srednje Europe

- ponoviti države, razlike u gospodarskim mogućnostima, razvoju i povijesnom nasljeđu, reljefne cjeline i osnove prirodno-geografskih karakteristika

- vježbanje snalaženja na karti i povezivanja prirodnih i društvenih sadržaja

samostalni, skupni rad razgovor, mentalne mape, demonstracija, Tko sam ja udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, audio materijal glazbena kultura, likovna kultura, hrvatski jezik

40.

DRŽAVE JUŽNE EUROPE Europsko sredozemlje – obrada novog gradiva pomorstvo,

sredozemni civilizacijski krug

- objasniti i usvojiti nove stručne nazive: podzemni i površinski oblici krškog reljefa, suhozidine, nakapnice, pomorstvo, sredozemni civilizacijski krug

- opisati geografski smještaj i položaj Sredozemlja, pokazati na geografskoj karti pripadajuća mora, tjesnace, kanale, morske prolaze i morska vrata

- objasniti ulogu Sredozemnog mora tijekom povijesti i utjecaj na današnji gospodarski razvoj i kulturu

- razlikovati reljefne oblike u kršu, usvojiti brojčani podatak o prosječnoj dubini Sredozemlnog mora od 1 500m

- razvijati kod učenika ekološku svijest: onečišćenje, osjećaj za očuvanje stare baštine

frontalni,  skupni rad razgovor, demonstracija,usmeno izlaganje, analiza slikovnog materijala udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, slikovni materijal koji će donijeti učiteljica/učitelj,

Profilov interaktivni povijesni atlas Povijest 1/Fenička i grčka kolonizacija

kemija (slanost mora),

povijest (uloga država u prošlosti),

biologija (alga ubojica)

41.

42.

Italija – obrada novog gradiva središnji položaj,

turizam

- upoznati učenike s položajem i smještajem Italije, važnostima njezinog geoprometnog položaja, prirodnom osnovom, stanovništvom i gospodarstvom

- objasniti ključne pojmove: središnji položaj Italije i važnost turizma

- učenici se upoznaju s prostorom talijanskih regija, pojedinim gradovima, lukama i gustoćom naseljenosti

- opisati značaj i utjecaj Vatikana u međunarodnim odnosima

- potaknuti učenike na iznošenje svog mišljenja i svojih znanja o ovom prostoru, vježbati snalaženje na karti i rad u skupinama

- poticati učenike na kritičko mišljenje i prihvaćenje različitosti drugih kultura i tradicija

frontalni, samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, metoda slagalice udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, interaktivni atlas Geografija2/Italija povijest (Mletačka Republika ili revolucije u Italiji 1848., ujedinjenja Italije 1861.);

vjeronauk (Vatikan),

glazbena kultura, likovna kultura (slikari i kipari, galerije i muzeje u Italiji)

43.

Europsko Sredozemlje i Italija – ponavljanje gradiva i provjera znanja - ponavljanje prirodnih i društvenih osobine Italije i Sredozemlja

- uputiti učenike na druge izvore znanja i poticati ih na izradu referata i plakata

- vježbati snalaženje na karti ucrtavanjem bitnih rijeka, planina, prolaza, otoka i mora na slijepoj karti

- provjeriti znanje učenika vezano za ove prostore

- naglasiti važnost turizma i očuvanja okoliša, kao i kulturne baštine

samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, debata udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, plakati likovna kultura, vjeronauk, biologija

44.

Vulkani Europe – izborna tema vulkani na europskom kontinentu, Etna - integriranom nastavom upoznati učenike s vulkanima iz različitih perspektiva

- objasniti uzroke nastanka vulkana, oblik, izgled i posljedice vulkanskih aktivnosti iz geografske perspektive

- posebno istaknuti Etnu, najveći vulkan u Europi

- potaknuti učenike na suradničku nastavu, samoučenje i odgovornost prema radu

samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, rad na tekstu, crtanje udžbenik, geografska karta Europe, pisani materijali, interaktivni atlas Geografija 1 i 2 povijest (najveće erupcije ili mitološka objašnjenja uzroka nastanka vulkana), hrvatski jezik (književnost), likovna kultura (slikanje ili izrada vulkana)

OŽUJAK

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

45.

46.

Ostale države Južne Europe – obrada novog gradiva primorska i pomorska država - objasniti i usvojiti nove stručne nazive: visoravan, natapanje, solarna energija

- usvojiti ključne pojmove: primorska i pomorska država (objasniti razliku između pojmova)

- opisati geografski smještaj i položaj država, pokazati ih na geografskoj karti

- objasniti prometnu ulogu Gibraltara, opisati vrste turizma u pojedinim državama

- poticati učenike na kreativnost pri izradi turističkih plakata

- razvijati kod učenika ekološku svijest – masovni turizam

frontalni,  skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, analiza slikovnog materijala udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, slikovni materijal koji će donijeti učenici, suveniri kemija, biologija (održivi razvoj),

likovna kultura (izrada plakata)

hrvatski jezik (osmišljavanje turističkog slogana)

47.

Države Južne Europe – tematsko ponavljanje gradiva - usustaviti nastavne sadržaje, vježbati uzročno-posljedično povezivanje, snalaženje na karti skupni, samostalni razgovor, mentalne mape, grozd, demonstracija, usmeno izlaganje, kockarenje, samostalan rad, Tko sam ja radna bilježnica, geografska karta Europe, slijepa karta, listići koje će sastaviti učiteljica/učitelj likovna kultura, hrvatski jezik

48.

Pisana provjera znanja – Države Srednje i Južne Europe - provjeriti pismenim putem usvojenost znanja učenika o osnovnim obilježjima Srednje i Južne Europe

- vrjednovati naučena znanja i razvijati pismeno izražavanje učenika

samostalni pisanje test i geografska karta Europe na prozirnici hrvatski jezik

49.

DRŽAVE JUGO-ISTOČNE EUROPE Države Jugoistočne Europe – Rumunjska i Bugarska – obrada novog gradiva crnomorske države,

kontinentske države, etnički i vjerski mozaik

- upoznaju učenici se s prostorom Jugoistočne Europe, prirodnim karakteristikama reljefa, klime, stanovništva i državama na ovim prostorima

- učenici se upoznaju s prostorima dviju država JI Europe – Rumunjskom i Bugarskom, upoznaju prirodne karakteristike, gorja, rijeke, glavne gradove i najvažnije prometnice

- objasniti ključne pojmove: crnomorske države, kontinentske države, etnički i vjerski mozaik

- učenike poticati na povezivanje gradiva iz prirodne i društvene osnove, te povezivanje sa suvremenim događanjima

- vježbati skupni rad i suradničku nastavu, potaknuti učenike na samostalan rad uz zadatke u udžbeniku, na samostalno izlaganje i vježbanje rada uz kartu i udžbenik

- poštivati različitosti naroda, razvijati snošljivost i toleranciju

frontalni, samostalni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe povijest (vlast Osmanskog Carstva, razvoj komunizma ili politička nestabilnost),

fizika (važnost i način funkcioniranja hidroelektrana)

50.

Države Jugoistočne Europe – Rumunjska i Bugarska – ponavljanje gradiva - učenici ponavljaju stečeno znanje o prostoru JI Europe, o osnovnim obilježjima Rumunjske i Bugarske, te ih međusobno uspoređuju

- vježbanje uočavanja bitnosti i različitosti pojedinih prostora

- poticati učenike na samostalni rad i rad u paru

samostalni, rad u paru razgovor, demonstracija, igra otvaranja polja udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, dijagram hrvatski jezik, likovna kultura

51.

Države Jugoistočne Europe – Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crna Gora – obrada novog gradiva - upoznati se s prostorima Hrvatskoj susjednih država, odnosno država s kojima je Hrvatska tijekom 20. st. bila u zajednici – Bosnom i Hercegovinom, Makedonijiom, Srbijom, Crnom Gorom

- usvojiti prirodne karakteristike, gorja, rijeke, glavne gradove i najvažnije prometnice navedenih država

- učenike poticati na povezivanje gradiva iz prirodne i društvene osnove te povezivanje sa suvremenim događanjima

- vježbanje samostalnog rada i rada uz kartu

- isticati važnost međuetničke tolerancije

frontalni, samostalni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe povijest (vlast Osmanskog Carstva, razvoj komunizma ili politička nestabilnost)

52.

Države Jugoistočne Europe – tematsko ponavljanje i provjera znanja - učenici ponavljaju stečeno znanje o prostoru i državama JI Europe

- ponoviti države, gospodarske mogućnosti, reljefne cjeline i osnove prirodno-geografskih karakteristika

- vježbanje snalaženja na karti i povezivanja prirodnih i društvenih sadržaja

- vježbanje uočavanje različitosti pojedinih prostora

samostalni, skupni rad razgovor, mentalne mape, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu, Tko sam ja? udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, plakati hrvatski jezik, likovna kultura

TRAVANJ

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

53.

54.

DRŽAVE ISTOČNE EUROPE Rusija – obrada novog gradiva merzlota, lesostepa - usvojiti ključne pojmove i nove stručne nazive: merzlota, lesostepa, Sjeverni morski put, kriptodepresija, Transsibirska željeznica

- analizirati položaj Rusije na dva kontinenta, izdvojiti Rusiju kao najveću državu svijeta, opisati opća obilježja

- povezati prirodnu osnovu i gospodarski razvoj

- vježbati snalaženje na karti – pokazati prirodne cjeline, najznačajnije rijeke, jezera, gradove

- opisati i naglasiti važnost Sibira, opisati tajgu i stepu

- povezati povijesni razvoj s današnjim stanjem u gospodarstvu, naglasiti i opisati život u diktaturi (kršenje ljudskih prava)

skupni, samostalni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, analiza slikovnog materijala udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, slijepa karta, interaktivni atlas Geografija 2/Rusija povijest (Kijevska Kneževina, Rusko Carstvo, SSSR, procesi demokratizacije), likovna kultura (slikari, arhitektura), glazbena kultura (balet, kompozitori), hrvatski jezik (književnost, film)

55.

Rusija – ponavljanje gradiva - ponoviti nove stručne nazive: merzlota, lesostepa, Sjeverni morski put, kriptodepresija, Transsibirska željeznica

- usustaviti i ponoviti naučeno gradivo

- vježbati snalaženje na karti – pokazati prirodne cjeline, najznačajnije rijeke, jezera, gradove

skupni, samostalni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, grozd radna bilježnica, geografska karta Europe, kartice s pojmovima, interaktivni atlas Geografija 2/Rusija hrvatski jezik, likovna kultura

56.

Ostale države Istočne Europe – obrada novog gradiva rudna bogatstva,

poljoprivreda

- učenici se upoznaju s prostorom ostalih država Istočne Europe, upoznaju prirodne, gospodarske i društvene različitosti ovog prostora

- objasniti ključne pojmove: rudna bogatstva i poljoprivreda

- obrazložiti važnost rudnog bogatstva na razvoj industrije, te ukazati na važnost zaštite okoliša

- učenike potaknuti na suradnički način rada u paru i skupini, te samostalan rad na tesktu i vježbanje snalaženja na karti

skupni rad, rad u paru razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, plakati povijest

(utjecaj carske Rusije i SSSR-a), kemija (nafta, ugljena)

fizik (nuklearna elektrana, katastrofa u Černobilu, kako nastaje nuklearna energija)

57.

Zaštita okoliša – izborna tema obnovljivi izvori energije, Dan planeta Zemlje - poticati učenike na samostalno osmišljavanje projekta tijekom kojega će učenici razvijati svoju ekološku svijest

- učenici će se poticati na kreativnost i povezivanje nastavnih sadržaja

skupni, samostalni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje materijali koje su pripremili učenici (prezentacije, posteri, stripovi, članci…) biologija, matematika, hrvatski jezik, fizika, kemija

58.

Države Istočne Europe – tematsko ponavljanje i provjera znanja - ponoviti nove stručne nazive

- usustaviti i ponoviti naučeno gradivo

- vježbati snalaženje na karti – pokazati prirodne cjeline, najznačajnije rijeke, jezera, gradove

- poticati učenike na samostalnost prilikom rješavanja zadataka

- crtanjem stripa poticati učeničku kreativnost

skupni, samostalni razgovor, mentalne mape, demonstracija, crtanje stripa, Tko sam ja? radna bilježnica, geografska karta Europe, papir, flomasteri/ bojice likovna kultura, hrvatski jezik

SVIBANJ

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

59.

SUVREMENA EUROPA Ujedinjavanje Europe – obrada novog gradiva ujedinjavanje Europe, Europska unija - opisati proces proširivanja EU, obrazložiti razloge, važnost i oblike udruživanja u Europi

- navesti glavna tijela i ustanove u EU

- analizirati gospodarsku snagu i ulogu EU u Europi i svijetu

- istaknuti ključne pojmove: ujedinjavanje Europe, Europska unija

skupni, samostalni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, internet,

interaktivni atlas Geografija 2/Europska Unija

glazbena kultura, strani jezici, povijest (povijesni pregled),

informatika (internet)

60.

Hrvatska u Europi – obrada novog gradiva europske integracije - objasniti smještaj i položaj Republike Hrvatske u Europi

- objasniti povezanost položaja s kulturnim utjecajima

- objasniti ključan pojam: europske integracije

- analizirati uvjete Hrvatske za pristup Europskoj uniji

- ocijeniti važnost pristupa Hrvatske Europskoj uniji

- razvijanje sposobnosti snalaženja na karti Hrvatske i Europe

- razvijanje sposobnosti logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja

samostalni, rad u paru razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, interaktivni atlas Geografija 2/Granice Hrvatske hrvatski jezik i vjeronauk (kulturno-civilizacijski krugovi i utjecaj na Hrvatsku),

strani jezici,

informatika (internet)

61.

Ujedinjavanje Europe i Hrvatska u Europi – ponavljanje i provjera znanja - ponoviti i usustaviti nastavne sadržaje, opisati proces proširivanja EU, obrazložiti razloge, važnost i oblike udruživanja u Europi

- navesti glavna tijela i ustanove u EU

- analizirati gospodarsku snagu i ulogu EU u Europi i svijetu

- upoznati aktualnosti u EU

- poticati učenike na kritičko mišljenje na način da vrednuju informacije

samostalni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje internet, karta Europe, članci iz novina glazbena kultura, tehnička kultura

62.

Prometni sustav i prometno povezivanje Europe – obrada novog gradiva razvoj prometa,

oblici prometa,

prometno povezivanje

- opisati važnost prometnog povezivanja za gospodarski razvoj, izdvojiti glavna obilježja prometnog sustava Europe

- na karti pokazati paneuropske prometne koridore i obrazložiti njihovu važnost

- prepoznati oznaku europskih autocesta

- istaknuti ključne pojmove: razvoj i oblici prometa, prometno povezivanje

- objasniti i usvojiti nove stručne pojmove: prometni sustav, prometni koridori, kontejnerski promet, cjevovodni promet, telekomunikacije

samostalni, skupni razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad učenika na tekstu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe, brojčani pokazatelji, dnevni tisak tehnička kultura(razvoj prometnog sustava i prometne mreže),

povijest, biologija (utjecaj modernog prometa na biljni i životinjski svijet),

ekologija,

hrvatski jezik (pisanje problemskog članaka)

63.

64.

Nesklad u gospodarskom razvoju Europe – obrada novog gradiva životni standard, jezgra i periferija - objasniti ključne pojmove: životni standard, jezgra i periferija

- obrazložiti pojam razvijenosti uz osnovne pokazatelje stupnja razvijenosti (BDP, životni standard), objasniti uzroke nejednake razvijenosti pojedinih dijelova Europe

- opisati važnost ravnomjernijeg regionalnog razvoja uz mjere za njegovo postizanje

- obrazložiti uzročno-posljedične veze urbanizacije i procesa deagrarizacije, industrijalizacije, deruralizacije, migracija stanovništva

- objasniti uzroke, značajke i posljedice litoralizacije

- potaknuti učenike na iznošenje svog mišljenja, vježbati snalaženje na karti i rad u skupinama

- poticati učenike na kritičko mišljenje i senzibilizaciju za održivi razvoj

frontalni, samostalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad na tekstu udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe Povijest (primjer razvoja industrijskog grada, obilježja i posljedice prve i druge industrijske revolucije)

65.

66.

Gradovi Europe – izborna tema europski gradovi - promicanje vrijednosti rada te odgovornosti za rezultate, aktivno i odgovorno sudjelovanje u radu

- promicanje razumijevanja za druge prostore i ljude, poštivanje drugih kultura i duhovnih vrijednosti

- razvijanje kreativnosti i sposobnosti kritičkog mišljenja i samostalnog djelovanja

- razvijati kartografsku pismenost

- upoznati gradove Europe

samostalni, skupni rad, rad u paru demonstracija, usmeno izlaganje, izrada plakata udžbenik, geografska karta Europe, pisani i slikovni materijali povijest, likovna kultura, hrvatski jezik, tehnička kultura

LIPANJ

Redni broj sata

Nastavna cjelina, tema i tip sata

Ključni pojmovi

Ciljevi i zadaci

Oblici rada

Nastavne metode

Nastavna sredstva

Korelacija

67.

Suvremena Europa – tematsko ponavljanje gradiva - učenici ponavljaju stečeno znanje o suvremenim procesima u Europi, ujedinjavanju Europe, prometnom povezivanju te regionalnim razlikama

- učenici ponavljaju osnovne načine povezivanja Europe, razloge zašto do toga dolazi i tijek tih veza

- razvijanje kritičkog mišljenja, vježbanje snalaženja na karti

samostalni, skupni rad razgovor, mentalne mape, demonstracija, usmeno izlaganje, kviz, Tko sam ja udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe hrvatski jezik, likovna kultura

68.

Pisana provjera znanja – Države Jugoistočne  i Istočne Europe, suvremena Europa - provjeriti pismenim putem usvojenost znanja učenika o osnovnim obilježjima Jugoistočne, Istočne i suvremene Europe

- vrjednovati naučena znanja i razvijati pismeno izražavanje učenika

samostalni pisanje test i karta Europe na prozirnici hrvatski jezik

69.

Usustavljivanjegradiva 7. razreda - ponoviti i usustaviti nastavne sadržaje 7. razreda

- ponoviti i utvrditi znanja o prirodnim, gospodarskim, društvenim značajkama prostora i država Europe

- razvijati stav učenika o poštivanju ljudskih prava

- povezivati nastavne sadržaje, razvijati sposobnosti usmenog izražavanja i kritičkog mišljenja

frontalni, skupni rad razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, izrada plakata udžbenik, radna bilježnica, geografska karta Europe hrvatski jezik, likovna kultura

70.

Zaključivanje ocjena - ocijeniti znanje koje su učenici stekli tijekom nastavne godine u svladavanju nastavnih sadržaja 7. razreda

- razvijati kod učenika kritičnost i samokritičnost, ocijeniti odnos prema radu tijekom nastavne godine

frontalni, samostalni razgovor

Leave a response


Your response: